Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) dotyczy informacji, jakie strona moycapital.com znajdująca się pod nazwą domeny moycapital.com może otrzymać o Użytkowniku podczas korzystania z serwisu.

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW

1.1. W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja witryny” moycapital.com „(zwana dalej Administracją witryny)” – osoby zarządzające witryną, działające w imieniu Churzin Sergey Nikolaevich lub Churzin Sergey Nikolaevich, które organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, oraz określić również cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywana za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Użytkownik serwisu” moycapital.com „(zwany dalej Użytkownikiem)” – osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu „moycapital.com”.

1.1.6 „Pliki cookie” - niewielki kawałek danych wysyłany przez serwer internetowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient internetowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera internetowego za każdym razem w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.7 „Adres IP” - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przez IP.

 1. OGÓLNE

2.1. Korzystanie z serwisu „moycapital.com” przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu „moycapital.com”.

2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu moycapital.com. Administracja strony nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może skorzystać z linków dostępnych na stronie moycapital.com.

 

 1. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zobowiązania Administracji witryny „moycapital.com” do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik przekazuje na żądanie Administracji witryny podczas rejestracji w witrynie „moycapital.com ".

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności podaje Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zwrotnego na Stronie internetowej „moycapital.com” w sekcjach: „Imię (Twoje imię)”, „E-mail (Twój Email)” oraz dołączenie następujące informacje:

3.2.1. Nazwa użytkownika strony internetowej moycapital.com;

3.2.2. Adres e-mail Użytkownika Serwisu moycapital.com.

3.3. Witryna chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron:

 • adres IP
 • informacje z plików cookie;
 • informacje o przeglądarce;
 • czas dostępu;
 • polecający (adres poprzedniej strony).

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia odwiedzin, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nierozprzestrzenianiu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w klauzulach. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.

 1. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez administrację serwisu „moycapital.com” w następujących celach:

4.1.1. Uzyskiwanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem strony, negocjacje dotyczące zamówienia Użytkownika strony Churzin Sergey Nikolaevich na piśmie lub ustnie, wysyłanie powiadomień, zapytania dotyczące korzystania z Witryny „moycapital.com”, świadczenie usług, przetwarzanie wniosków i aplikacje od Użytkownika.

4.1.2. Potwierdzenia poprawności i kompletności danych osobowych przekazane przez użytkownika.

4.1.3. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu „moycapital.com”.

4.1.4. Udostępnianie Użytkownikowi, za jego zgodą, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu Witryny lub w imieniu partnerów Witryny.

4.1.5. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron lub usług partnerów Serwisu w celu uzyskania produktów i usług.

 1. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA OSOBISTEINFORMACJA

5.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, za pomocą wszelkich środków prawnych, w tym w systemach informacyjnych danych osobowych za pomocą narzędzi do automatyzacji lub bez takich narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny ma prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim w celu realizacji zamówienia Użytkownika Witryny, wystawionego na Witrynie „moycapital.com” lub wykonanego pisemnie lub ustnie podczas negocjacji z Churzin Sergey Nikolaevich lub z przedstawicielem Churzina Siergiejem Nikołajewiczem.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Federacji Rosyjskiej tylko na podstawie iw sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.4 W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych administracja witryny informuje użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5 Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6 Administracja witryny wraz z użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych użytkownika.

 1. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu „moycapital.com”.

6.1.2 Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2 Administracja strony jest zobowiązana:

6.2.1. Wykorzystuj otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w ust. 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2 Upewnij się, że poufne informacje są poufne, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawaj, nie wymieniaj, nie publikuj ani nie ujawniaj w żaden inny sposób przekazywanych danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem klauzul 5.2 i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.

6.2.4. Zablokuj dane osobowe związane z danym użytkownikiem od momentu skontaktowania się z użytkownikiem lub jego prawnym przedstawicielem lub upoważnionym organem w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na czas weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2 W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

7.2.1 Stało się publiczne przed utratą lub ujawnieniem.

7.2.2 Został otrzymany od strony trzeciej do momentu otrzymania go przez administrację witryny.

7.2.3. Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

8.1. Przed skierowaniem sprawy do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów wynikających z relacji między Użytkownikiem witryny „moycapital.com” a Administracją witryny, obowiązkowe jest złożenie wniosku (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny stosuje się obowiązujące prawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

 1. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Serwisie „moycapital.com”, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać na adres e-mail [email chroniony]

Siergiej Konyushenko
Redaktor naczelny , moycapital.com
Od ponad 15 lat jestem analitykiem finansowym dużych firm. Finanse, inwestycje, budżetowanie to moja działalność zawodowa i teraz każdy może skorzystać z moich rad, aby poprawić swoją przyszłość.

podzielić się z przyjaciółmi
MoyCapital.com